How it works – advanced introduction

We’re here to help and answer any question you might have.

Generelt om Neptoon.dk

a. Ejerskab af Neptoon.dk

Neptoon.dk er et værktøj eller produkt, der tilbydes gratis eller via betalt medlemskab. Neptoon ApS er den juridiske enhed, Neptoon ApS. Neptoon ApS ejer også www.neptooninvest.dk. Neptoon ApS er 100% ejet af CEO, Forfatter, MSc i Finance og Cand.Oecon Thomas Peter Clausen (se mere på Om os).

b. Historie

Neptoon ApS er en juridisk arv efter det ligeledes digitale investeringsselskab, Ubanking ApS, der fra 2020-2021 fungerede som et pilotprojekt. Et pilotprojekt, der testede det globale markeds efterspørgsel efter online globale investeringsløsninger. Med direkte faktureret abonnement og ikke via overførsel af kundeformue til en finansiel enhed, med betaling indirekte over fonde.

c. Finansielt tilsyn

Neptoon ApS er ikke en bank, og det er heller ikke et rådgivningsselskab, og er derfor ikke forpligtet til at blive juridisk overvåget af det lokale Finanstilsyn, Finanstilsynet. Neptoon producerer blot foreslåede investeringsløsninger, som brugerne enten kan acceptere eller afvise. Alt ansvar påhviler brugeren. Neptoon ApS vil dog ansøge om licensen i 2022, da Neptooninvest.dk har potentielt rådgivende elementer.

d. Medlemskab og digitale løsninger

Medlemsbaseret professionel digital styring af privates formuer, er en hurtigt voksende virksomhed rundt om i verden. Et vigtigt drivende køretøj er Fintech-industrien, og dennes udvikling af brugervenlige, billige og gennemsigtige analyse- og overvågningsløsninger til porteføljer og markeder. Kapitalforvaltning ændrer sig således først hurtigt i disse år efter ellers i 10-15 år at have været standard på lånesiden. Lån. Men den digitale investeringsinnovation er altså stadig i sin vorden og vedrører for det meste blot individuelle aktier, som digitalt analyseres med månedlige anbefalinger til private kunder.

Forretningen for digital aktieinvesteringsbank er faktisk allerede en stor og etableret industri. Det fungerer sådan. Bruger, medlem af et fællesskab (websted), abonnerer løbende på en online analytisk model eller betroet person eller gruppe, der regelmæssigt foreslår individuelle aktier til enten at købe eller sælge. Baseret oftest på teknisk analyse (TA), men også grundlæggende analyse (FA).

Den digitale industri for mere avancerede globale investeringsløsninger med aktivklasser, valuta, aktier osv. er dog af mange grunde meget ny. Blandt disse grunde er sandsynligvis, at det kræver noget mere komplementær analytisk kraft fra akademikere og markedsfolk og måske manglende efterspørgsel.

Neptoon.dk er netop det. Globale investeringer i multiaktivklasse.  Men det er ikke kun en investeringsramme for flere aktivklasser, det er også designet til at omfatte investorer fra de enkelte regioner. Så en indisk bruger bliver foreslået en anden portefølje end en svensk bruger. På trods af samme risiko

e. Kernen – målsætning og filosofi

I en flowbaseret konfiguration downloader brugeren i sidste ende professionelle og eventuelt skræddersyede investeringsløsninger. En handelsnota som rapport og E-mail, klar til at eksekvere i Brugers eget handelssystem. Eksempelvis Nordnet. Brugers nuværende portefølje er ikke relevant for systemets virke og løsninger, da handelsomkostninger ikke er inkluderet. Så, et stykke digitalt investeringssoftware, der stilles let tilgængeligt for investorer, der søger adgang til billige, fleksible, objektive og professionelle finansielle investeringer på det globale marked. Og med muligheden for selv at modificere antagelser om investeringstype (Pension, Virksomhed, Frie Midler), afkast, horisont, risiko, fonde etc.

Derudover modtager brugerne en meddelelse, når Neptoon ændrer eller rekalibrerer den designede optimale investeringsramme (se længere nede under ”Investerring”). Kun betalte brugere kan få adgang til disse handels- eller rekalibreringsoplysninger. Så Neptoon.dk er meget mere end en engangsoptimering af brugerens portefølje og formueplan. Neptoon.dk er en digital kapitalforvalter, der altså som sagt endda kan være manuelt brugerdrevet.  

Under platformen er en model, der består af et komplekst sæt af videnskabelige byggesten, der heldigvis holder sig netop under platformen så brugervenlighed sikres. Disse byggesten udgør tilsammen også Neptoon ”Robotten”, der styrer og guider de manuelle brugerændringer i porteføljekonstruktionen.

Den generelle idé med platformen er derfor, at brugerne nemt og intuitivt kan få, oprette, ændre og handle finansielle porteføljer uden at anvende dyr og subjektiv rådgivning fra banker. Alle porteføljekalibreringer udføres ud fra markedets egne objektive forventninger. Alle systemvalgte fonde i Robotløsningen er ETF’er med 0 interessekonflikt. Bruger kan så selv tilvælge en aktiv fond fra eksempelvis Jyske Bank. Skulle der nogensinde komme interessekonflikt i den måde systemets rangerer de aktive fonde (dem der betaler mest til Neptoon øverst), ja så vil det fremgå fuldt i handelsvinduet, 

Som medlem får brugeren mere specifikt fuldt overblik, test og ændring af adgang til fire grundlæggende standardinvesteringsløsninger og analyser. Alle løsninger, dynamisk og optimalt skabt, inden for et investeringsunivers af billigste globale investeringsfonde (ETF’er). Disse standardløsninger rekalibreres og optimeres til at tilpasse sig skiftende markedsmæssige cykliske og strukturelle forhold. 

Den store nyskabelse i Neptoon.dk er dog “Dashboard”. Dashboardet følger flowstrukturen som et naturligt slutpunkt, hvor Brugeren kan blive sin egen professionelle leder og ændre centrale finansielle forudsætninger og dynamisk se indvirkningen på porteføljen og den fremtidige formueplan. Når du aktiverer portalen som manuel, afviger brugeren naturligvis fra objektive antagelser.

Autopiloten i systemet tager markedets vej. Men det kan selvfølgelig være forkert, og måske efterlade Brugeren med den ideelle flyvning. For hende. Mange private investorer er ikke så besat af risikojusterede afkast som professionelle og selvfølgelig som i Neptoon.dk. Hvis hun foretrækker bare højere afkast, kan robotten hjælpe med at opbygge den bedst mulige portefølje i betragtning af netop det.

f. Handel og depot

Neptoon.dk er ikke en handelsplatform, og det er heller ikke en porteføljebeholdning eller depottjeneste. Derfor beholder Bruger portefølje i eget depot og handler frivilligt investeringsforslag i Neptoon.dk via sine sædvanlige platforme eller banker. Denne struktur sikrer at omkostninger til investering kun er fakturaen for medlemskab, ca. 100kr/måned. Neptoon.dk er et selvstændig investeringssoftware, ikke ulig dem, der anvendes i professionel bankformueforvaltning. Bare smartere og billigere. For oplysninger om rebalancering se selvstændigt afsnit)

Investeringsuniverset

a. Investeringsunivers og Investeringspolitik

Neptoon.dk systemet omfatter til enhver tid een global modelportefølje med flere aktivklasser, men også lokal tilstedeværelse i Brugers valgte land. En generel modelporteføljestruktur, der dog kun kan tilgås og ændres af en Neptoon administrator. Ud fra denne model skaleres og defineres individuelle brugerløsninger.

Modelporteføljen er konstrueret af et sæt af globale aktivklasser repræsenteret ved en børsthandlet ETF, der afspejler det bedst mulige risikojusterede aktivafkast efter omkostninger. Brugeren vil altid have mindst én lokal fond, der repræsenterer hjemmeland. Så et dansk medlem vil også i sin portefølje finde en fond, der afspejlende den lokale børs. Typisk vil det være for Danmarks vedkommende en ETF eller indeksfond på OMXc25.

Finansiel og statistisk teori tilsiger, at en portefølje skal være billig, indekseret og 100% diversificeret. Dette forklarer Neptoon’s anvendelse af et sæt billige ETF fonde med 1000vis af underaktiver. Der anvendes ialt 3 obligationsklasser, 4 aktieklasse og kontanter. I alt 8 aktivklasser. Men altså kun 2 kerne aktivklasser, obligationer og aktier. Bruger kan dog med lidt snilde inkludere råvarer og ejendomme. Disse vil normalt være faktorneutrale fonde, men kan også være faktor (f.eks. Small-Cap). For det meste i ETF-rummet.

 

Investeringsmetoden følger den akademisk anbefalede strategi om at være relativt inaktiv gennem generelle cyklusudsving. Alle gevinster (og tab) er bruttoafkast nulsum og efterlader investor med et nettotab på handelsomkostninger.

Modelporteføljen rekalibreres dynamisk baseret på trendvariation, men også på cyklisk variation. Neptoon.dk, deltager dog ikke i værdiansættelse eller andre relative værdimålinger, der kendes fra klassisk aktiv handel.

 


Styrende trendændringer er strukturelle og objektive input om risiko og afkast fra BlackRock Inc., ECB og IMF. Dette indebærer i det væsentlige, at ethvert langsigtet input og output fra den økonomiske motor er af ligevægtskarakter. Disse ændringer er ikke så almindelige, men helt sikkert mere almindelige end lærebøger traditionelt hævder.

Det nuværende økonomiske miljø og beslutningstagningen i den globale økonomi og pengepolitikken berettiger til en vis (hvis ikke høj) grad af fleksibilitet i enhver investeringsproces. Når de politiske beslutningstagere i dag diskuterer inflationsrammer eller moderne pengepolitik (MMT), der er baseret på cyklisk gæld, inflation og vækstudfordringer, berører de langsigtede mekanismer, såsom risikopræmier. Risikopræmier er den vigtigste kapital- eller porteføljeallokeringskilde.

Hyppigere cyklisk drevne ændringer stammer fra Neptoon.dk’s subjektive “risik on/off” vurdering. Så for fleksibelt at imødegå f.eks. Corona markedskollapset har Neptoon.dk defineret et tolerancerisikobånd omkring målrisiciene fra den objektive trendrisiko (se diagrammet næste afsnit). Lidt populært kan man argumentere for, at Neptoon er langsigtet passiv og kortsigtet aktiv. Det lyder som aktiv investering, men det er det ikke. Kortsigtede ændringer er drevet af ændringer i Neptoon.dk risikovillighed og ikke værdiansættelse eller stemning.

Hovedsagen er. Neptoon gennemfører to niveauer af investeringer i aktiv beslutningstagning. En, der kaldes “trend” og en anden, der kaldes “cyklisk”. Sammenlignet med andre klassiske investeringsprocesser inden for bankvirksomhed er mindst et niveau blevet afskåret. “Trendallokeringen” er Strategical Asset Allocation (SAA), mens den “cykliske” allokering er Tactical Asset Allocation (TAA). Normalt bevæger SAA sig rundt i en Equilibrium Asset Allocation (EAA) kaldet et benchmark, men SAA er her benchmark. En 50/50 systemportefølje er altså både strategi og benhmark. Neptoon laver ændringer til denne profil når det virkelig er påkrævet. Dvs. Op eller ned i risikoaversion. Ændringen senedes som notifikation eller meddelelse til betalende medlemmer. Til frivillig implementering selvfølgelig.

b. De finansielle produkter

Brugeren kan forvente 7 100% aktivklasse diversificerede investeringsfonde. Typisk, men ikke nødvendigvis altid, billige passive ETF’er fra BlackRock Inc. Med særlig dansk skattestatus på positivlisten for aktiefondes vedkommende. Brugeren vil altid have mindst 1 lokal fond, der repræsenterer hjemland. Så en dansk bruger vil også finde en passiv fond fra det danske OMXc25 univers. Dog ikke fra BlackRock men fra Handelsbankens XACT familie eller måske Sparindex og Danske Bank.

Alle fonde, passive eller aktive, udvælges omhyggeligt ud fra en screeningsmetode med to søjler. Alle fonde skal kunne handles på en billig global handelsplatform. Vi bruger i øjeblikket www.saxobank.com som global platform og også www.nordnet.dk i Norden.

Fra den anden søjle anvender vi en vægtet parametertilgang, hvor årlige omkostninger, investeringsinstitutters støtteberettigelse, ESG og likviditet er mest kritiske. Neptoon.dk omhandler ikke skattemæssige overvejelser. Alle resultater er bruttoskat, men eksklusive TER-omkostninger (men ÅOP i Norden). Screeningsprocessen er derfor ligeglad mellem akkumulerende (ACC) og fordeling af (D) midler.

Brugeren kan for hver risikovillig aktieaktivklasse få adgang til en liste (”drop-down”) over aktive og passive fonde, der er relevante for brugerens land. Det betyder, at forskellige sæt midler er tilgængelige afhængigt af brugerens nationalitet eller region.

c. Den digitale vej til porteføljen

Brugeren vælger sin nationalitet (region) og indtaster efterfølgende i et flow, der over 3 trin bygger Brugeres risikopræferencer og profil. På dette grundlag (f.eks. profil 1) vises nu en “standard” global lavrisikoinvesteringsportefølje med fuld analyse i instrumentbrættet, Dashboard. Herinde kan Brugeren let tilgå til ”Tradeview”, fondsvalg, rapport og E-mail, som omfatter alle nødvendige nøgletal og finansielle instrumenter (eg. fonde). Men der er et smart samspil mellem ”Tradeview” og ”Dashboard”.

For Brugeren kan også inden rapport of mail eksekvering, vælge at ændre standardporteføljen med egne subjektive antagelser og derefter genbesøge ”Trade View”. Sidst, Bruger kan til enhver tid i ”Dashboard”, nulstille porteføljen til enten 1-4 af standard optimale profiler i systemet. Fra brugerens indtastning på webstedet til en udgang med en fuldt beskrevet, scenarietestet, omsættelig og e-mailet portefølje, vil det tage 30 sekunder.

d. Autopilotens forvaltning

Neptoon har en database med opdaterede kerneantagelser, der er afgørende for den mikroøkonomiske og makroøkonomiske motor, der styrer alle porteføljekalibreringer. Vi bruger objektive input fra akademisk forskning, BlackRock, ECB og IMF om risiko og afkast for aktivklasser og individuelle gennemsnit af aktivrisiko og afkast.

I det væsentlige danner systemet dynamisk 4 brugertilgængelige multi-asset class optimale porteføljer baseret på 4 risikoniveauer. Fra lav til meget høj. “Neptoon Safe”, “Neptoon balanced”, “Neptoon Opportune” og “Neptoon Super Opportune”. I tabellen er strategi- eller trendmålvægtene afbildet. Risikoen måles ved årlig standardafvigelse.

Alle løsninger kalibreret fra den objektive motor, men med en vigtig begrænsning af landets hjemme-bias og valuta. Det indebærer f.eks., at en dansk investor i Neptoon.dk vil se en relativt høj vægt af danske aktier i løsningerne. Vi ved fra forskning, at investorer generelt værdsætter lokale aktier relativt (i forhold til BNP) over globale aktier.

Når Brugeren er på “auto”, hvilket betyder at arbejde aktivt med en af de foruddefinerede 4 Brugermodeller, vil porteføljefordelingen mellem aktier og obligationer og mellem lande være baseret på en strategisk trendtilgang. En tilgang, der definerer allokering ud fra objektive byggesten af risiko og afkast i Neptoon.dk investeringsunivers af fonde.

e. Brugers forvaltning sammen med autopiloten

Som beskrevet ovenfor fungerer systemet som et kort flow ind i ”Dashboard”. I ”Dashboard” har Brugeren flere manuelle indstillinger til at ændre systemporteføljen. Vigtigst er muligheden for at deaktivere hele obligationsuniverset i konfigurationen af brugerprofilen (se nedenfor). Andre variable er vægte, fonde, afkast, skat, invest type (Pension) og GRI.

Hvis Bruger også ønsker at inkludere et sæt individuelle aktier, kan dette også gøres, ligesom Brugeren kan definere et merafkast, hvis hun mener, at en given aktie vil outsmarte det generelle marked. Systemet fungerer ikke med firmanavne som Apple eller Microsoft, da dette ikke ændrer noget finansielt. Det er bare et navn. Kun BRUGERS subjektive aktieholdninger af risiko og afkast betyder noget.

Hvis Brugeren fortsætter med “Manuel forvaltning”, vil hun muligvis afvige fra de 4 optimale stier, der er angivet af Neptoon’s indbyggede ETF modeller. Dette sker straks, ved f.eks. deaktivering af obligationer i porteføljen.

f. Investeringsdiagram

Investeringsmetoden beskrives nok bedst ved et diagram, der skelner mellem langsigtet og kortsigtet. Mål trendvægte defineres implicit via ligevægtsdannelsen på mikroøkonomiske forhold mellem forventet risiko og afkast lineært. CAPM.

Målt ved den lysegrønne linje har “Neptoon Safe” fleksibilitet til at gå 100% kontant med risiko 0%. “Neptoon Super Opportune” er begrænset i den øvre ende, da maksimalt 98% kan allokeres til en portefølje med højeste risiko (til enhver tid). Når Neptoon.dk foretager kortsigtede ændringer i modelporteføljen og dermed i de 4 brugerporteføljer, er alle resultater, siger vi, stadig i ligevægt. Neptoon.dk løsninger bevæger sig bare på CAPM, som har 0% merafkast fra forvalteres evner eller aktiver.

Hvor er modelporteføljen? Trendlinjen ER modelporteføljen, eller i det mindste en skalering af den, da hældningen på linjen er defineret af ex-ante Sharpe Ratio på Neptoon modelporteføljen. Bemærk, at trendlinjen kan bevæge sig med ændringer i ligevægt “CAM” -antagelser fra BlackRock Inc. Bemærk: Neptoon.dk tidligere blev Ubanking.dk.

g. Investeringshorisont og risiko

“Financial Engineering” former den globale kernemodelporteføljes risiko og afkast i en tilstand af ligevægt. Hvad dette betyder er, at uanset valg af horisont er det forventede afkast p.a. stadig det samme. Nu f.eks. dens 6% p.a. på et bredt amerikansk aktiemarked i USD (og i EUR).

Når vi beregner risiko over tid, antager vi normalt distribuerede log-afkast for at opnå nul-korrelationsantagelse over tid (indebærer kvadratrodskalering). Dette indebærer også, at Brugerens forventede porteføljeformue på et givet tidspunkt i fremtiden, er repræsenteret ved en lognormal (AM-GM justeret) fordeling. Alle scenarier med halerisiko i Neptoon.dk estimeres derfor ved en lognormal fordeling af monetær formue på et givet tidspunkt i fremtiden.

h. De centrale risici

Vi har her brug for, at adskille mellem de 4 standardiserede og optimale løsninger, som brugeren altid kan downloade, og de brugertilpassede manuelle løsninger. Neptoon finjusterer dynamisk 4 lav- til højrisikoprofiler, der udgør et sæt standardporteføljer, som brugeren til enhver tid kan vælge.

Med risiko målt ved standardafvigelse p.a. fra 5 % til 15 % udgør disse 4 misligholdelsesporteføljer den relevante del af det diversificerede risikospektrum. Lavrisikoporteføljen er ca. 75/25 obligation/aktie, og porteføljen med meget høj risiko er en 100% aktierisikoportefølje. I flowet kan brugeren få vist kerneindstillingerne for alle 4 modeller, før han går ind på ”Dashboard”. 

Risikoporteføljerne er også designet til at afspejle brugerens hjemland. En dansk investor, vil derfor se en struktur med en relativt stor andel af danske aktier via en OMXC-handlet fondsløsning (Home-Bias). Hvis brugeren beslutter sig for at afvige fra den optimale standardløsning (“auto”), går han på “manuel” og navigerer ikke længere optimalt i risiko-afkast universet. Jo hvis Neptoon/markedet er forkert på den og Bruger rigtig på den. Hvis Bruger antager 50% i afkast næste år på aktier uden risici ændres, ja så brager Sharpe ratio op. Bruger kan IKKE ændre risici i systemet, da tilpasningen til et sådant modul i systemet ikke står mål med antal Brugere for hvem det er vigtigt. OG i øvrigt har tid, lyst og forudsætninger for at kunne indtaste plausible værdier for 72 risikotal. 

i. Valutakursrisiko - FX risiko

Vi kan kun svare, på vegne af de 4 standardløsninger da listen af fonde til rådighed manuelt indeholder mange typer risici afhængig af både basisvaluta og evt. hedgestruktur i fonden. Disse er kalibreret fra et sæt omhyggeligt screenede investeringsfonde. I denne screeningsproces tages der IKKE hensyn til valutarisikoen. Vores økonomiske modeller er ligevægtsmodeller, hvilket indebærer, at valutaændringer ikke har nogen effekt, da enhver forventet ændring i f.eks. EUR/USD allerede afspejles i afkastforskellen i aktivklassen. 

j. Obligationer – negativt afkast

Obligationer er afgørende for at opbygge porteføljer. Men med nul renter eller endda negative renter har fagfolk svært ved at få adgang til, om obligationer overhovedet skal være i en portefølje med flere aktiver. Den eneste grund, der er tilbage, er negativ korrelation til andre aktivklasser. Men afkastet vejer meget, og korrelationerne kan være meget mindre “gode” i fremtiden. Vi ved fra forskning, at private investorer generelt ikke bryder sig om obligationer. Vi kan kun gætte på, hvor meget de ikke kan lide dem nu til negative nominelle og reelle satser. Så i Neptoon.dk bruger valgfriheden til at deaktivere en ellers aktiveret standardobligationsdel i porteføljerne. Også selv om renterne i skrivende stund er på vej op igen.

k. ESG risiko

ESG-screening af investeringer (fonde) er mere eller mindre standard i dag i professionelle finansielle institutioner. Ofte udføres screeningen på fondsniveau. Så BlackRock Inc. som verdens største distributør af indeks ETF-fonde har ESG-screening som en del af det underliggende porteføljeinstrumentvalg. Hvis en fond har 100% “Green Windmill” aktier, er det sandsynligvis 100% ESG-kompatibel og “tildelt” højeste ESG-rating. Neptoon.dk skal overveje, om alle fonde i investeringsuniverset skal have en individuel minimumstærskel ESG-rating, eller om de samlede risikoporteføljer skal have minimum gennemsnitlig ESG-rating.

Neptoon ApS har foreløbig besluttet at udelade det formelle ESG-rating krav på systemporteføljerne. Simpelthen fordi vi er langt fra en entydig forståelse og karakter på ESG/Grønne fonde. Så et 7 tal kan ikke sammenlignes med et 4 tal eller et ”C” på en tredje ratingskala. Dette betyder dog ikke at Neptoon.dk ikke kan eller vil have ESG-screenede fonde til rådighed for Brugerens skøn. Det er de i fondsuniverset med Morningstar Glober fra 1-5. Nej, det indebærer blot, Neptoon.dk i sin standardkonstruktion af porteføljer ikke vil have en hård og ustandardiseret begrænsning af instrumenternes sammensætning. En begrænsning, som vores eksperter forventer vil have en skadelig afsmitning på risiko-afkast. ESG sniger sig dog hurtigt ind i alle brancher, så vi er trygge ved at sige, at vi stadig holder os til ESG, selvom Neptoon.dk ikke følger et regelbaseret ESG-byggeri.

l. Andre aktivklasser

Neptoon.dk har et globalt investeringsunivers. Fra Danmark til Emerging Market. Multi aktivklasseuniverset er fleksibelt i den forstand, at det tilpasser sig for dynamisk at øge sandsynligheden for at høste globalt risikojusteret afkast til de laveste omkostninger. Brugeren kan altid deaktivere aktivklasser i henhold til brugerens subjektive præferencer. Softwaren er dog smart, da ikke-aktie aktivklasser kan indføjes på aktiekategorierne, Eksempelvis råvarer. Eneste udfordring er risikoen og nærnere korrelationen mellem råvarer og de andre elementer i porteføljen som ikke er korrekt. Men ellers er råvarer ETF’er til rådighed i fondsuniverset. Kontantdelen er altid sat hårdt til 2%.

m. Individuelle aktier

Neptoon.dk er som standard en ligevægtsbaseret økonomisk løsning. Så det forudsætter, at aktier er prissat i henhold til CAPM. Ingen alfa. Kun beta-skalering. Neptoon.dk antager endvidere, at aktien er en gennemsnitlig aktie med beta 1 og gennemsnitlig enkeltstående risiko på aktier i det analyserede marked. I Danmark er den enkeltstående risiko 32% p.a. Hvis Brugeren indtaster 10 individuelle aktier, skaleres porteføljerisikoen efter en kurv på 10 aktier med 10% vægt hver og med en antaget intra-stock korrelation (normalt 0,25). Brugeren kan dog vælge at tilføje en “alfa”, hvis hun mener, at netop hendes aktie vil være en “vinder” eller “løsere” aktie over en horisont. Denne alfa skal indeholde et ekstra beta-afkast, hvis aktien har en signifikant fra 1 beta.

Handel og rebalancering

a. Handelsproces

I Neptoon.dk kan brugeren ikke aktivere et handelslink til en handelsplatform og udføre on-the-fly. Fra ”Tradeview” eller via e-mailen skal Bruger gå til eksisterende platforme for at handle. Den sædvanlige måde, bare med en smart rapport i hånden.

b. Assistance med handel

Brugeren kan altid booke virtuelt møde med en af vores (menneskelige) eksperter på www.neptooninvest.dk/NemFinans. Alternativt kan videoer og Excel-ark downloades til support i e-commerce Academy-vinduet.

c. Rebalancering versus rekalibrering

Neptoon.dk modeller rebalanceres ikke. De er fastvægt “benchmark” profiler. Brugeren bør rebalancere sig selv mod denne profil. Der er ingen regel eller formel for, hvornår det skal gøres, men i praksis er det ikke et problem, da Neptoon.dk foretager regelmæssig rekalibrering.

Når Neptoon ændrer vægtene, er det altid en rekalibrering af de 4 brugermodeller. Denne ændring sendes derefter ud til alle brugere via Notifikation, meddelelse. Brugeren skal derefter rebalancere sin LIVE faktiske portefølje i overensstemmelse hermed ved at gå til Neptoon.dk og få en ny opdateret (model) portefølje, som f.eks. kunne sige salg 10% af ETF Fund1 og køb 10% af ETF Fund2. Hvis brugeren har et problem med at genskabe balancen, skal du besøge akademiet eller gå til Neptooninvest.dk/NemFinans.

d. Recalibreringsfrekvens

Modelporteføljen ændres løbende med hensyn til aktivvægte og med hensyn til fonde. Vi opdaterer minimum 4 gange om året. Alle opdateringer vil fremgå af det månedlige nyhedsbrev. Om Brugeren skal rebalancere i henhold til ændringer hver gang, er ikke i hænderne på Neptoon.dk at afgøre. Det er også et spørgsmål om handelsomkostninger og for den sags skyld humør. Men ændringer afspejler tyngdekraften eller skubbet til Neptoon.dk langsigtede optimale risiko-afkast-sti. Så Neptoon.dk er mere end en engangsændring efter portefølje. Neptoon.dk er en personlig kapitalforvalter.

 

Neptoon’s univers af regioner og lande

Vælg dit bosiddende land eller region her (Er du dansker bosiddende i USA så vælg USA etc.)

Vær opmærksom på dit valg af land. Valget følger dit login og kan ikke ændres senere med samme login.